Verse 2017

Nachtwächter Zonf Oute – Verse 2017

Sujet:

 

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

Eiersalat
Masch di no erennere, in Frankrich esch es gsi
Der D'tschi Trainer Jogi Löw esch dört ou derbi
Er längt ad Eier, schmöckt ar Hand, me gsehts im Grossformat
dermets nöchscht Mou chli besser schmöckt, w'rz mit Aromat
Ei Zirkus Der Zirkus Knie, könnsch ne ou, chonnt jedes Johr i d'Stadt
Clöwn gits z'Oute s'ganze Johr, im Zirkus si si glatt
Elefante si jetzt nöm erloubt im grosse Zirkuszäut
So spart jetzt öise Thommen Marc, dört sis Iitrittsgäud

Sellemolchoooo!
Weisch du no die vele Penner z'Oute vor em Denner
Im Stadthus hets doch ou so Penner, wösse mer aus Kenner
Sötsch du vo däm Stadtrot mou ganz dringend öpis wöue
De muesch du nor ir Innestadt paar Möbu hänestöue

Das daf doch ned wohr sii
De Donald Trump esch Präsidänt, niemer chas verschtoh
Ond denne het de Dylan Bob, de Nobälpries öberchoh
Was esch ou los, was goht do ab, hei die ächt Ghirnschwond?
Fäut nor no dass jetzt s'London Pub, Gault-Millau-Pönkt bechont!

Frouequote
Als Maa do hesches nömme liecht, me wott e Frouequote
Doch esch me do ned konsequänt, nor eini darfsch h'rote
Ob Heidi, Susu oder Fatma, wäm halt eg um d Hang
D'Entscheidig faut ufs Heidi, sie het Inländervorrang

Donschtig-Jass
Am Donschtig Jass do z'Oute, s'het gscheffet wie ne Moore
Der Kilchsberger im Hömmli, dä Löu esch fascht verfrore
Ond derbi de Chris von Rohr, dä vertreisch ned bsoffe
Toll wär gsi, es hät no blitzt und dä Dobu troffe
F'robe! (vellechtů)
D'Föuseburg do z'Oute, s'esch secher gar keis Gröcht
Serviert scho gli wedermou ehres letschte Grecht
Doch före Sergio werd's verchoufe no zor Höllequal
Eg glaub dä bringsch dört nieme use, d'Töre si vöu z'schmau
är hets ned eifach!
Z'Oute bim Marronimaa werd jetzt vandaliert
Henders H'sli gschesse hei si ond ou uriniert
Ond s'Importiere us Chile verringeret sis Ghaut
Ond bes die i der Schwiiz si, si d'Marroni chaut
Gruselclown
Zersch no in Amerika, jetzt be 's au do
Gruuslig, gförchig, gsehschne jetzt am Strosseegge schtoh
För ''s esch das gar n't neus, obwohl sie send gemein
Z'Oute seimer das scho gwohnt, mer hei jo d'Bea Heim

 

 

 ------------------------------------------------------------------------------------------


Zum Abschloss wott e no eine brenge
Ha dänkt dä müessi ou no senge
S’Wichtigschte chont jetzt no dra
Doch das goht euch e Schissdräck a